جگر سرای ریحونجگر سرای ریحون

منوی جگر سرای ریحون

منوی غذاهای جگر سرای ریحون

جگر کبابی | جگر دل قلوه | گرسرای ریحون

منوی دل و جگر

جوجه کباب | جوجه ترش | بال کبابی | جوجه کباب زعفرانی

منوی جوجه

کباب کوبیده | کباب ترش | کباب رولی | فیله کباب

منوی کباب ها

قارچ کبابی | پنیر کبابی | فلفل کبابی | گوجه کبابی

منوی سایر غذاها

جگر سرای ریحون